Taxandria cvo

Missie

De legitimeringsbasis
"Waarom zijn wij hier?"

Het Taxandria cvo Turnhout moet een actief en pluralistisch leercentrum zijn dat streeft naar een maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een individueel welbevinden voor iedere cursist.  Het onderwijs wordt georganiseerd in overeenstemming met de bepalingen in het decreet Volwassenenonderwijs. (15 juni 2007)

In een wereld waar meertalige, interculturele en geïnformatiseerde communicatie steeds belangrijker wordt, zijn mensen met een solide kennis van talen, informatica, handel en cultuur onontbeerlijk.  Deze kennis en vaardigheden moet het leercentrum - sporend met de beleidsopties van de overheid - op een didactisch en maatschappelijk verantwoorde manier aanbieden.

Het leercentrum moet zich duidelijk positioneren en profileren in de regio tussen de andere aanbieders van volwassenenonderwijs, het streeft - samen met die andere onderwijsverstrekkers in de regio - naar samenwerking en afstemming van opleidingen voor volwassenen.

Eerder verworven kwalificaties en competenties van cursisten worden door het centrum getoetst, beoordeeld en gecertificeerd.

Visie

De zienswijze
"Waar willen we naartoe?"

Het Taxandria cvo Turnhout manifesteert zich als een kwalitatief hoogstaand, dynamisch en zichzelf corrigerend leercentrum voor volwassenen.  De leersystemen zijn gericht op vernieuwing - nieuwe media, afstandsonderwijs - en streven ernaar om het vertrouwen van cursisten, medewerkers, overheid en samenleving te behouden en te versterken.

Het centrum streeft naar inhoudelijke en didactische kwaliteit, mede door een zinvol en doordacht gebruik van "ICT in het onderwijs", van de nieuwe media, de implementatie van elektronische leerplatformen en afstandsonderwijs.  Op alle vlakken dient het leercentrum een lerende organisatie te zijn waarin vernieuwing en veranderingen een minimum aan weerstand ondervinden.

Er wordt een personeelsbeleid gevoerd met respect voor alle medewerkers, met een duidelijk en gericht navormingsbeleid, duidelijke functieomschrijvingen en op regelmatige basis functioneringsgesprekken. In de administratie wordt er gestreefd naar optimalisatie door complementariteit met duidelijk afgebakende ankerfuncties.  Er is een continu streven naar verbetering.  Een intern opgezet evaluatiesysteem - integraal, cyclisch georganiseerd en zelfevaluatie volgens het EFQM-model - moet de interne kwaliteitsbewaking garanderen.

Het centrum kiest voor een vlak managementmodel, gestoeld op participatie en open overlegstructuren. De communicatielijnen zijn kort.

De implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem wordt beschouwd als een beleidsprioriteit.  De organisatie is zo gestructureerd dat zelfsturende teams - de actieve opleidingsraden - snel en zelfstandig kunnen opereren.  Participatieve besluitvorming staat voorop.

Voor de specifieke doelgroepen van het centrum worden de educatieve behoeften gedetecteerd en op basis van deze behoeften wordt er een duidelijk en overzichtelijk pakket van leertrajecten samengesteld.  Er wordt voorzien in een leertrajectbegeleiding op het niveau van de individuele cursist.

Het centrum is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover de samenleving.  Het streeft naar het vertrouwen van de cursisten en naar een weldoordachte, evenwichtige groei.

Het Taxandria cvo Turnhout wil een meerwaarde creëren voor alle stakeholders.