EduKempen | Praktische info | Inschrijvingen - Kortingen

Inschrijvingen - Kortingen

Vrijstelling van inschrijvingsgeld

Als je in aanmerking komt voor een volledige vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, breng dan een geldig attest bij inschrijving mee. Dat attest mag niet ouder zijn dan 1 maand op het moment van inschrijving. Als je geen geldig attest kan voorleggen, betaal je het volledige bedrag.

Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld

Je betaalt geen inschrijvingsgeld als je:

 • op het moment van inschrijving materiële hulp geniet (asielzoekers),
 • een inkomen verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, of ten laste bent van vermelde categorieën
 • op het moment van inschrijving als gedetineerde verblijft in één van de Belgische strafinrichtingen
 • inburgeraar bent en een inburgeringscontract hebt ondertekend of een attest van inburgering of EVC hebt behaald voor een opleiding NT2 richtgraad 1 en 2 en Latijns schrift in het studiegebied NT2
 • op het moment van inschrijving een inkomen verwerft via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die je volgt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk
 • niet-werkend, verplicht ingeschreven werkzoekend bent en op het moment van inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebt verworven
 • je opleiding past in een traject naar werk. In dit geval moet je eerst via VDAB gaan en afhankelijk van je statuut en opleiding, volg je een andere procedure: https://www.vdab.be/opleidingen

Verminderde vrijstelling van het inschrijvingsgeld

Je betaalt 0,60 € per lestijd als je:

 • inschrijft voor de opleiding Nederlands voor Anderstaligen (NT2).

Je betaalt 0,30 € per lestijd als je op het moment van inschrijving:

 • een inkomen verwerft via een wachtuitkering of een werkeloosheidsuitkering voor andere opleidingen dan die uit de studiegebieden aanvullende algemene vorming, NT2 richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2 als cursist secundair onderwijs (art.33) of ten laste bent van die categorieën.
 • in het bezit bent van het attest uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt of je ten laste bent van een persoon die in het bezit is van zo’n attest
 • in het bezit bent van het attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten of je ten laste bent van een persoon die in het bezit is van zo'n attest.
 • in het bezit bent van een attest waaruit blijkt dat je ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap of je ten laste bent van een persoon die in het bezit is van zo'n attest.
 • in het bezit bent van een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen, of je ten laste bent van een persoon die in het bezit is van zo'n attest.
 • in het bezit bent van een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten of je ten laste bent van een persoon die in het bezit is van zo'n attest.

Voor het volledig overzicht en specifieke voorwaarden zie ook: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs#gedeeltelijke-vrijstelling-van-inschrijvingsgeld